#1 #2 #3

”Yhdessä kohti toiminnallista monikielisyyttä ”

TERVETULOA KIELIKYLPYKOULUUN!

 

Mitä on kielikylpy?

Kielikylpy on vapaaehtoinen opetusmenetelmä jossa kieli omaksutaan käyttämällä sitä luonnollisissa yhteyksissä ja mielekkäissä tilanteissa.

Koulun toiminta-ajatus

Antaa oppilaille molempien kotimaisten kielten avulla monipuolista ja stimuloivaa opetusta. Tehdä oppilas tietoiseksi omasta kielellisestä ja kulttuurisesta taustastaan sekä tutustuttaa oppilas kotikaupunkinsa toiseen kieliryhmään, sen kieleen, perinteisiin ja kulttuuriin.

Kielikylvyn etuja

Aktiivinen ja monipuolinen kielenkäyttö, laaja kielellinen tietoisuus sekä äidinkielessä että kielikylpykielessä sekä ennakkoluuloton asenne muita kieliä, kulttuuria ja ihmisiä kohtaan.

Toiminta-ajatus

Vuodesta 1992 tulevaisuuteen

Kielikylpyopetus aloitettiin Pietarsaaressa vuonna 1992 ns. varhaisen täydellisen kielikylpyopetuksen mukaisesti. Vuonna 2003 perustettiin Pietarsaareen Kielikylpykoulu – Språkbadsskolan, jossa oli oppilaita esikoululaisista 6.luokkalaisiin. Käytännössä koulu toimii yhtenä yksikkönä vaikka ne hallinnollisesti ovat erillään. Koulussa toimivat luokat esiopetuksesta kuudenteen Pietarsaari on ainoa paikkakunta Suomessa, jossa järjestetään kielikylpyopetusta molemmilla kotimaisilla kielillä.

Kielikylpykoulussa toteutetaan oppilaskeskeistä, yhdessä tekemisen toimintakulttuuria. Jokainen oppilas on yksilönä toiminnan keskiössä. Hyvin toimivassa koulussamme kehitetään jatkuvasti opetusmenetelmiä ja pedagogiikkaa. Koulussa on hyvä työskentelyilmapiiri ja sitoutunut ja innostunut henkilökunta. Yhteistyö vanhempien kanssa on hyvin toimivaa ja osallistavaa. Tavoitteina on antaa oppijalle työkaluja ja perustaidot aktiiviseen, uteliaaseen, oppimishaluiseen omaan elämään, jossa otetaan muut huomioon sekä se, että oppilas kasvaa vastuutuntoiseksi yhteiskunnan jäseneksi ja oman elämän valtiaaksi.

 

Ajatuksia Kielikylpykoulusta

Meistä sanottua

 

”Kielikylpy on hyvä, koska on helpompaa ja hauskempaa oppia kieltä puhumalla kuin lukemalla vain kielioppia.”

”Kielikylpykoulu on hyvä, koska Pietarsaaressa on hyvä osata suomea ja ruotsia.”

MITÄ MIELTÄ OLET?

Kielikylpykoulun pedagoginen rakenne

Pietarsaaressa toimii varhainen täydellinen kielikylpy. Kielikylpy alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää 5 vuotta. Tämä on ikä jolloin lapsi omaksuu kielen helposti ja luonnollisesti.

Kielikylpyopettajat puhuvat vain kielikylpykieltä lapsen kanssa, vaikka ymmärtävätkin lasten äidinkieltä. Opettajat käyttävät alussa paljon kuvia, ilmeitä ja eleitä, jotta lapsi ymmärtää mitä puhutaan. On tärkeää, että kielikylpyopettaja ymmärtää lapsen äidinkieltä. Tämä antaa lapselle turvallisuuden tunteen, erityisesti aloittaessaan kielikylvyn. Lapsi ymmärtää, että opettaja osaa hänen äidinkieltään, vaikka itse ei vielä osaa puhua kielikylpykieltä. Lapset puhuvat alkuvaiheessa äidinkieltään, mutta alkavat käyttämään kielikylpykieltä taitojen karttuessa.

 

Yhden päiväkotivuoden jälkeen lapsi aloittaa esikoulun Kielikylpykoulussa. Esikouluopettajat puhuvat vain kielikylpykieltä.

 

1.-2.luokilla opetus tapahtuu suurimmaksi osaksi kielikylpykielellä. Oppilailla on kaksi tuntia äidinkieltä ja yksi tunti englantia toisten opettajien kanssa. Ne opettajat, jotka opettavat kielikylpykielellä, puhuvat vain sitä kieltä oppilaiden kanssa. Opettaja on tärkeä kielimalli oppilaille. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kielikylpykieltä heti alusta alkaen ja heidän odotetaan käyttävän kielikylpykieltä keskustellessaan kielikylpyopettajan kanssa tai muiden kielikylpyoppilaiden kanssa.

 

Luokat 4-5 opiskelevat Kielikylpykoulussa ja 6.-luokkalaiset siirtyvät Etelänummen kouluun jatkamaan opiskelua.

Suomen kieli opetuksessa lisääntyy asteittain kouluvuosien lisääntyessä. Viimeisten peruskouluvuosien aikana annetaan puolet opetuksesta kielikylpykielellä ja puolet äidinkielellä.

 

Kielikylpyopetus jatkuu myös yläkoulussa Etelänummella.

Viimeisten peruskouluvuosien aikana annetaan puolet opetuksesta kielikylpykielellä ja puolet äidinkielellä.

Tietoa kielikylvystä

Aktiivista ja monipuolista kielenkäyttöä

Kielikylpykoulussa toteutetaan oppilaskeskeistä, yhdessä tekemisen toimintakulttuuria. Jokainen oppilas on yksilönä toiminnan keskiössä. Hyvin toimivassa koulussamme kehitetään jatkuvasti opetusmenetelmiä ja pedagogiikkaa. Koulussa on hyvä työskentelyilmapiiri ja sitoutunut ja innostunut henkilökunta. Yhteistyö vanhempien kanssa on hyvin toimivaa ja osallistavaa.

Tavoitteina on antaa oppijalle työkaluja ja perustaidot aktiiviseen, uteliaaseen, oppimishaluiseen omaan elämään, jossa otetaan muut huomioon sekä, että oppilas kasvaa vastuutuntoiseksi yhteiskunnan jäseneksi ja oman elämänsä sankariksi.