#1 #2 #3

Tillsammans mot en funktionell flerspråkighet

VÄLKOMMEN TILL SPRÅKBADSSKOLAN!

 

Vad är språkbad

Språkbad är en frivillig undervisningsmetod där man tillägna sig språket på ett naturligt sätt genom att använda det i naturliga sammanhang.

Skolans verksamhetsidé

Med hjälp av de två inhemska språken ge mångsidig och stimulerande undervisning. Betona elevens egna språkliga medvetenhet och kännedom om den egna kulturella bakgrunden. Göra eleven förtogen med stadens andra språkgrupp, dess språk, traditioner och kulturarv.

Språkbadets fördelar

Aktiv och mångsidig språkanvändning, bred språklig kännedom både på modersmålet och språkbadsspråket samt fördomsfri attityd mot språk, kulturer och människor.

Verksamhetsidé

FRÅN 1992 IN I FRAMTIDEN

Språkbadet startades i Jakobstad 1992 enligt den så kallade tidiga fullständiga språkbadsmetoden. En egen Språkbadsskola- Kielikylpykoulu med klasser från förskolan till åk 6 startades 2003. I praktiken fungerar skolan som en helhet fast administrativt är det två separata skolor. Jakobstad är den enda staden i Finland, som ordnar språkbad på de båda inhemska språken. Samarbete och elevcentrering genomsyrar verksamhetskulturen vid Språkbadsskolan.

Skolan är välfungerande och utvecklar kontinuerligt sina undervisningsmetoder och sin pedagogik. Vi har ett gott arbetsklimat med engagerad och entusiastisk personal. Samarbetet med föräldrarna är öppet och givande. Syftet med undervisningen är att ge eleverna verktyg och grundläggande färdigheter samt utveckla nyfikenhet inför nya saker. Målet är att eleverna växer till en ansvarsfull samhällsmedlem som aktivt kan påverka sitt eget liv.

CONTACT US TO LEARN MORE

Röster om språkbadsskolan

SAGT OM OSS

 

”Det är bra med språkbadet, för att i stället för att man läser en massa grammatik så lär man sig språket lätt och trevligt via att tala.”

”Språkbad är bra för i Jakobstad är det bra att kunna svenska och finska.”

VAD TYCKER DU?

Språkbadets pedagogiska upplägg

I Jakobstad tillämpas tidigt fullständigt språkbad. Språkbadet börjas det år barnet fyller 5 år. Daghemsbarnet är då i det ålder då man tillägnar sig ett språk på ett lätt och naturligt sätt.

Språkbadsläraren talar konsekvent språkbadsspråket med barnen, men förstår även deras modersmål. Läraren använder i början bilder, miner, gester för att barnen skall förstå. Det är viktigt i språkbadsundervisningen att läraren förstår barnets förstaspråk. Detta ger barnen känslan av trygghet, särskilt i början av språkbadet. Barnen vet att läraren förstår dem fastän de ännu inte kan tala språkbadsspråket. Barnen talar till att börja med på sitt modersmål men börjar använda språkbadsspråket när barnet har tillägnat sig språket.

Efter ett år på daghem börjar barnen i förskolan i Språkbadsskolan. Förskoleläraren pratar enbart språkbadsspråket.

I åk 1-2 sker undervisningen till största delen på språkbadsspråket. Eleverna har två timmar på modersmålet och en timme på engelska med andra lärare. De lärare som undervisar på språkbadsspråket talar enbart det språket med eleverna. Läraren är en viktig språkmodell för eleverna. Eleverna uppmuntras att använda språkbadsspråket redan från början och förväntas även använda språkbadsspråket i kommunikation med språkbadsläraren och med andra språkbadselever.

Åk 4-5 studerar i Språkbadsskolan och åk 6 i Rådmansskolan.

Användningen av finska i undervisningen ökar gradvis under skolåren. Under de sista grundskolåren ges hälften undervisningen på språkbadsspråket och hälften på modersmålet

 

Språkbadsundervisningen fortsätter också i Rådmansskolan.

Under de sista grundskolåren ges hälften undervisningen på språkbadsspråket och hälften på modersmålet

 

Fakta om språkbad

Aktiv och mångsidig språkanvändning
Språkbadet är för barn som inte har språkbadsspråket som sitt hemspråk och påbörjas i huvudsak det år barnet fyller 5 år. Språkbadsspråket är inte bara objekt för undervisningen och lärandet, utan i högre grad ett redskap. Varje lärare är språkmodell för ett språk och undervisar endast på detta språk.

I början är nästan all undervisning på språkbadsspråket, det egna modersmålets andel ökar gradvis så att den från och med åk 6 är ca 50 %. Läs- och skrivinlärningen sker på språkbadsspråket. Passar även för barn med inlärningssvårigheter, eleverna blir språkanvändare – ej översättare. Föräldrarna behöver inte kunna språkbadsspråket.